Общи условия

  1. Всички публикации в Сайта, включително и не само, текстове, дизайн, програмни кодове, софтуер, бази данни, снимки и графични изображения и всяка друга информация, са изключителна интелектуална собственост на Гергана Ленков и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Гергана Ленкова.
  2. Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на Гергана Ленкова, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
  3. Гергана Ленкова предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни.
  4. С приемане на настоящите Oбщи условия Посетителят декларира, че се е запознал и се е съгласил за следното:
    1.1. Използването на сайта и предоставената информация ще бъде изцяло на негов риск и отговорност;
    1.2. Съдържанието на интернет-страницата не трябва да се тълкува като диагноза или предложение за лекуване и не трябва да се ползва като такова;
    1.3. Съдържанието на този сайт не поставя диагнози, не назначава и не прекратява медикаментозно лечение, както и не заменя квалифицирана медицинска помощ, не са алтернатива на медицински преглед и/или проследяване от лекар.
Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетителя на Сайта считано от 10.04.2023г.